Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Vater: Stieger Johann Wilhelm (Wilhelm) (*1871-10-13 †1927-12-24)

Schritt 4: Vater: Stieger Johann Jakob (Jakob) (*1835-11-15 †1903-01-24)

Schritt 5: Vater: Stieger Johann Jakob (Jakob) (*1809-07-26 †1880-11-23)

Schritt 6: Vater: Stieger Johannes ("Jung Stiger") (*1777-01-01 †1849-12-05)

Schritt 7: Kind: Wüst-Stieger Anna Maria (Maria) (*1803-07-11 †1863-07-22)

Schritt 8: Kind: Wüst-Wüst Maria Elisabetha (Elisabetha) (*1831-07-29 †1876-03-29)

Schritt 9: Kind: Mattle-Wüst Maria Sophia (Sophie) (*1870-12-27)

Schritt 10: Partner: Mattle Karl Joseph (Karl, Joseph) (*1869-05-23 †1899-02-08)

Schritt 11: Vater: Mattle Franz Joseph (Joseph, "Bekenseplis", "Beckeseplis", "Sepplis", "Beksepplis", "Se (*1829-09-06 †1904-02-19)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)